• Condicions Generals

  CONDICIONS GENERALS

   

  CONDICIONS D'ÚS

  En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Llibreria QuatreCincU S.L.U. informa que és titular del lloc  Web www.quatrecincu.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Llibreria QuatreCincU informa de les següents dades:

  El titular d'aquest lloc web és LLIBRERIA QUATRECINCU S.L.U., amb CIF B56675077 i domicili social al CARRER DEL MIG, 36 08328, ALELLA (BARCELONA). L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: llibreria@quatrecincu.cat.


  Persones usuàries i règim de responsabilitats

  La navegació, accés i ús pel lloc web de Llibreria QuatreCincU S.L.U. confereix la condició de persona usuària, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Llibreria QuatreCincU S.L.U., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

  El lloc web de Llibreria QuatreCincU S.L.U. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. LA persona usuària assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  - La veracitat i licitud de les informacions aportades per la persona usuària en els formularis facilitats per Llibreria QuatreCincU S.L.U. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

  - L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Llibreria QuatreCincU S.L.U. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

   

  CONDICIONS DE VENDA

   

  CONDICIONS GENERALS

  El present document regula els termes i condicions d'utilització del lloc web www.quatrecincu.cat i la relació comercial que sorgeixi entre S.L.U. i la persona usuària que realitzi una compra per via electrònica dels productes que hi apareixen.

  La realització d'una comanda i la seva confirmació per part de la persona usuària  implica l'acceptació plena dels presents termes i condicions de venda així com la garantia de que és major de 18 anys i té la capacitat legal necessària per a contractar.

  La llibreria QuatreCincU S.L.U. es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: "Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys".

  Tots els productes oferts a la botiga en línia de la llibreria QuatreCincU S.L.U. estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

   

  TERMES I CONDICIONS DE VENDA

   

  Procés de compra

  Si està realitzant una comanda per primera vegada, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya.

  En el cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d'introduir el seu correu electrònic i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

  Un cop activat el compte podrà navegar en el lloc web fins a trobar l'article desitjat. Fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada i, si així ho desitja, afegir-lo a la cistella de la compra.

  Finalment, confirmant la cistella de la compra se li indicarà el preu total de la comanda incloent IVA i cost d'enviament.

  En el termini màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la comanda el la persona usuària  rebrà la confirmació de preparació del mateix per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic facilitada.

  Un cop preparada la comanda, aquesta serà lliurada a domicili mitjançant transportista. Se li notificarà via correu electrònic la data de sortida de la comanda de les instal·lacions de la llibreria QuatreCincU S.L.U..

  Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si en realitzar la comanda algun d'ells no estigués disponible s'informarà el més aviat possible a la persona usuària  mitjançant la forma de contacte que ens hagi estat facilitada per acordar la solució que millor s'adapti a les seves necessitats.

  Els productes oferts es distribueixen exclusivament a Espanya península i Balears.

   

  Preus

  El preu de cada producte està degudament indicat a la seva pàgina d'informació corresponent.

  Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel la persona usuària  (incloent l'IVA) sense tenir en compte les possibles despeses d'enviament.

  Tot això es detalla i es calcula automàticament durant el procés de compra i ha de ser acceptat per la persona usuària  abans de formalitzar la comanda.

  Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels que la llibreria QuatreCincU S.L.U. ja hagi realitzat la confirmació d'enviament.

  D'acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

   

  Formes de pagament

  El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

  1.      Mitjançant targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de Redsys).

  El càrrec es durà a terme en temps real a través d'aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

  Aquestes dades no seran guardades o manipulades per la llibreria QuatreCincU S.L.U., sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d'autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa/Mastercard pel qual usuari s'autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s'autentica davant el seu banc adquirent.

  A l'efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

   2.      Mitjançant Transferència bancària. Un cop confirmada la comanda rebrà totes les dades necessàries per realitzar la transferència. Es procedirà a la preparació de la mateixa quan es confirmi la recepció de la transferència al nostre compte bancari, procés que pot trigar fins a 24 h en funció de l'entitat bancària. Per agilitzar el procés pot facilitar-nos el comprovant de la transferència per correu electrònic (llibreria@quatrecincu.cat), indicant en l'assumpte el número de la seva comanda en línia.

  Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

   

  Servei d'entrega

  Llibreria QuatreCincU S.L.U. informarà a la persona usuària  mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda de la llibreria QuatreCincU S.L.U.. En un termini d'entre 24 i 72 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurada a l'adreça indicada per la persona usuària .

  Tots els enviaments es realitzaran mitjançant l'operador logístic més adequat.

  En el moment del lliurament de la comanda, la persona usuària  haurà de verificar i comprovar l'estat de la mercaderia lliurada, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

  En cas d'incidència per falta de mercaderia, manca d'embalums, danys en l'embalatge o altres; la persona usuària  haurà d'especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a la llibreria QuatreCincU S.L.U. en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

  Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

  El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició de la persona usuària i la llibreria QuatreCincU S.L.U. queda eximida de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d'aquest moment.

  La llibreria QuatreCincU S.L.U. no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

  La llibreria QuatreCincU S.L.U. no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada per la persona usuària no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

  La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de la llibreria QuatreCincU S.L.U., sinó de la pròpia agència de transport.

   

  Despeses d'enviament

  Les despeses d'enviament es calculen automàticament durant el procés de compra i s'especifiquen degudament abans del pagament de la comanda.

  Si la comanda es realitza des de fora de la España peninsular o Balears, caldrà contactar amb el servei d’atenció al la persona usuària  per procedir al càlcul de les despeses d’enviament corresponents.

   

  Serveis postvenda

  En cas d'incidència, degudament notificada i aprovada per part de la llibreria QuatreCincU S.L.U., s'acordarà amb el la persona usuària  la millor via de resolució de la mateixa.

  La llibreria QuatreCincU S.L.U. no està obligada a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

  Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de la llibreria QuatreCincU S.L.U. i no són vinculants.

   

  Dret de desistiment

  En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, La llibreria QuatreCincU S.L.U. us informa que donada la tipologia de productes el dret de desistiment no és aplicable.

  Article 102.1 -Llevat les excepcions que preveu l'article 103, el consumidor i usuari té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108.

  Article 103 - El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:  

  c) El subministrament de béns confeccionats de conformitat amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

   Excepcionalment, la persona usuària  podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, contactant telefònicament amb la llibreria QuatreCincU S.L.U. +34 931244309 per notificar-ho i posteriorment enviant la confirmació de desistiment per escrit a llibreria@quatrecincu.cat  indicant en l'assumpte el número de comanda en línia.

   

  Política de devolucions i reemborsament:

  A la nostra botiga online es podran tornar tots* els productes que adquireixin. Si el producte no és el que la persona volia, el canviem o us tornem els diners. Per això, es disposa d'un termini de 14 dies des de la data de recepció de la comanda. Per fer-ho us aconsellem seguir aquests senzills passos per accelerar el procés:

   

  1.      Aviseu-nos, per correu electrònic de la vostra intenció de fer la devolució.

  2.      Poseu l'article que es vol tornar en l’embalatge en què el va rebre. Per evitar danys en el producte durant el transport, us agraïm que protegiu molt bé el paquet i el producte. Trieu el mitjà de transport que preferiu.

  3.      Envieu-lo a la següent adreça postal:

  Llibreria QuatreCincU S.L.U.

  Carrer del Mig, 36

  08328 Alella

   

  Un cop rebem el paquet i revisem que tot està bé, us enviarem un correu electrònic de confirmació i us retornarem els diners immediatament segons la forma de pagament que s'hagi emprat al fer la comanda.

  Les despeses d'enviament de la devolució aniran a càrrec vostre, llevat que es tracti d'un canvi o una devolució deguda a un defecte o error per part nostra. No acceptarem enviaments a ports deguts.

   (*) Només acceptarem canvis i devolucions de llibres.

   

   Atenció a l'Usuari

  Per contactar amb la llibreria QuatreCincU S.L.U. per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d'Atenció a la persona usuària  mitjançant:

  RAÓ SOCIAL: Llibreria QuatreCincU S.L.U.

  NOM COMERCIAL: llibreria QuatreCincU

  DOMICILI: Carrer del Mig, 36

  POBLACIÓ: 0828 Alella

  PROVÍNCIA: Barcelona

  TELÈFON: +34 931244309

  CORREU ELECTRÒNIC: llibreria@quatrecincu.cat   


  Resolució de conflictes

  Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals del domicili de la persona usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

   

  Modificació de les condicions de venda

  Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda.

  La persona usuària  queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

  Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l'exigibilitat de la resta de condicions.

  En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes Condicions de Venda.

  El no exercici per part de la llibreria QuatreCincU S.L.U. d'interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de la llibreria QuatreCincU S.L.U.

Este sitio web almacena datos como cookies para habilitar la funcionalidad necesaria del sitio, incluidos análisis y personalización. Puede cambiar su configuración en cualquier momento o aceptar la configuración predeterminada.

política de cookies

Esenciales

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.


Personalización

Las cookies de personalización permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.


Análisis

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.


Marketing

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.